Huisreglement/ privacy/ betalingsvoorwaarden

Onze huisregels

 • Wij investeren om te kunnen werken in een schone omgeving. Wij verwachten ook dat onze patiënten zowel hun eigen als onze hygiëne bewaken.
 • Wilt u uw eigen handdoek meenemen en bij oefentherapie in de zaal zorgen voor geschikte kleding en schoeisel.
 • Wij adviseren u om uw afspraken vast te leggen, dit kan op de afsprakenkaart. Dit voorkomt onnodig misverstand.
 • Bent u verhinderd? Verplaats tijdig uw afspraak, minimaal 24 uur van te voren. Anders zijn wij helaas genoodzaakt de kosten voor de niet nagekomen afspraak bij u in rekening te brengen.
 • Hoekman maatschap voor Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor het zoekraken van uw persoonlijke eigendommen.
 • Wij zijn dagelijks bezig met kwaliteit en het optimaliseren ervan. Daarom kunnen wij u vragen mee te werken aan ons Patiënt Tevredenheids Onderzoek.
 • Adviezen of klachten kunt u melden aan de behandelend therapeut of op het daarvoor bestemde formulier. Te verkrijgen bij de administratie.
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen evalueren en uit te voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens in het EPD (elektronisch patiëntendossier). Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. Daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistratie, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere behandelaren in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • Alleen relevante gegevens met betrekking tot uw behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
 • Teneinde het vakgebied fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden/brengen dient er wetenschappelijk onderzoek te worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt, zullen deze niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn en altijd anoniem worden verwerkt.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
 • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, dan kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend.
 • Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens kan inzien.

U mag ervan uitgaan dat elke fysiotherapeut/ergotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch adviezen of klachten over de behandelingen of de manier waarop uw fysiotherapeut/ergotherapeut u benaderd, dan is het goed om dit kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie/ergotherapie. Indien een dergelijke situatie zich voordoet kunt u een gesprek aangaan met de behandelend fysiotherapeut/ergotherapeut of contact op nemen met de praktijk. Als u dit wenst, kunt u een bekende uit familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.

Daarnaast hebben wij een interne klachtenprocedure en kunt u uw klachten kenbaar maken via ons "adviezen of klachten formulier". Ziet u op tegen de confrontatie met uw fysiotherapeut, dan kunt u ook het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen. Ook kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een klacht indienen bij de klachtencommissie en daarbij vragen om bemiddeling. De voorzitter van de klachtencommissie beslist of uw kwestie in aanmerking komt voor bemiddeling. Levert een bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u de klachtencommissie vragen uw klacht te behandelen of kunt u bij een van de andere instanties terecht die vermeld worden onder het hoofdstuk 'waar kunt u naar toe met een klacht over uw therapeut'.www.fysiotherapie.nl.

Betalingsvoorwaarden

 • Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomsten tussen u als patiënt en de fysiotherapeut/ergotherapeut. De betalingsvoorwaarden worden voor of bij het sluiten van de behandelovereenkomst aan de patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger ter hand gesteld.
 • Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de therapeut zich het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.
 • De declaraties van de fysiotherapeut voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.
 • Indien door de patiënt een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende betalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut/ergotherapeut, dan wordt hier op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bankincasso, dan wel van de betalingsopdracht.
 • Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
 • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut/ergotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. De daar uit voortvloeiende kosten zullen verhaald worden op de patiënt.